химический каталог
Методы элементоорганической химии. Магний, бериллий, кальций, стронций, барий

Автор А.Н.Несмеянов, К.А.Кочешков

16. Левина Р. С к в а р ч е и к о В. Р. Усп. хим., 18, 521 (1949).

17. Левина Р. Я-, Викторова Е. А. Усп. хим., 21, 302 (1952).

18. Jamison М., L е s s 1 i е М., Turner Е. J. Inst. Petr., 35, 590 (1949).

19. Henry L. Bull. Acad. Belg., 1906, 352.

20. С a 1 i n g a e r t G., Soroos H., H u i z d a V., Shapiro H. J. Am. Chem. Soc, 66, 1389 (1944).

21. Whi tmore F., Fleming G. J. Am. Chem. Soc, 55, 3803 (1933).

22. П e т p о в А. Д., Чернышов E. А. Изв. АН СССР, ОХН, 1952, 1082.

23. С а 1 t п g а е г t G. J. Am. Chem. Soc, 66, 1389 (1944).

24. Howard F., Mears Т., F о о k s о n A., P о m r a n t z P., В г о о k s D. J. Res. Nat. Bur. Stand., 38, 365 (1947).

25. Мещеряков А. П., Э p з ю т о в a E. И., П e т p о в А. Д. ДАН СССР, 85, 111 (1952).

26. П е т р о в А. Д., Чернышов К. А. ДАН СССР, 86, 957 (1952).

27. М а г k е г R., О а к w о о d Т. J. Am. Chem. Soc, 60, 2598 (1938).

28. Fuson R. С. J. Am. Chem. Soc, 48, 2681 (1926).

29. Fuson R.C.,Ross E. J. Am. Chem. Soc., 55, 720 (1933).

30. F u s о n R. C, Den ton J. J., Kneisley J. W. J. Am. Chem. Soc, 63, 2652 (1941).

31. Fuson R. С, H о г n i n g E. C. W a r d M. L., R о w land S. P., M a r s h J. L. J. Am. Chem. Soc, 64, 30 (1942).

32. Fuson R. C, Kneisley J, W., Rabjohn N., Ward M. J. Am. Chem.

Soc, 68, 533 (1946).

33. Малиновский M. С, Яворский А. А. ЖОХ, 25, 2209 (1955).

.34. Oldham J. W., Ubbelohde A. R. J. Chem. Soc, 1938, 201.

35. К h a r a s с h M. S., E n g e 1 m a n n F., U rry W. H. J. Am. Chem. Soc, 66, 365 (1944).

36. Д у б и н и и Б. М. ЖОХ, 7, 2183 (1937).

37. G i 1 m а п Н., J о n е s P. L. J. Am. Chem. Soc, 51, 2840 (1929).

38. Schmidt-Nickels W. Ber., 62, 919 (1929).

39. В а с h in a n n W. E. J. Am. Chem. Soc, 52, 3287 (1930).

40. Gomberg M., Forrester G. J. Am. Chem. Soc, 47, 2373 (1925).

41. Schoepfle C. S.Jrepp S. G. J. Am. Chem. Soc, 54, 4059 (1932).

42. К о s о 1 a p о f 1 G. M., Schoepfle C. S. J. Am. Chem. Soc, 76, 1276 (1954).

43. В о d г о u x F. С. г., 161, 131 (1915).

44. Gomberg M., К a m m О. J. Am. Chem. Soc, 39, 2009 (1917). 44a. F г e u n d M., Beck H. Ber., 37, 4679 (1904).

446. Freund M., Richard L. Ber., 42, 1101 (1909).

45. Lowenbein A., R о s e n b a u rn B. Ann., 448, 223 (1927).

46. Z i e g 1 e г К., О с h s C. Ber., 55, 2261 (1922).

47. Schonberg A., Nickel S. Ber., 67, 1795 (1934).

48. S с h о e p f 1 e C. S., T r u e s d a 1 1 J.H.J. Am. Chem. Soc, 59, 372 (1937).

49. S с h 1 e n k W., Bergmann E. Ber., 62, 726 (1929).

50. W i e 1 a n d H., К loss H. Ann., 470, 201 (1929).

51. M i n n i s W. J. Am. Chem. Soc, 51, 2143 (1929).

52. P a u 1 R. Bull. Soc. chim. France [5], 2, 2227 (1935).

53. T i f f e n e a u M. С. г., 139, 481 (1904).

54. Norma n t H. С. г., 239, 1811 (1954).

55. Risseghem Н. Bull. Soc. chim. beiges, 47, 47 (1938).

56. Казанский Б.А.,Лнберман А.Л.,ПлатэА. Ф.,Розенгарт М.И., Тарасова Г. А. ЖОХ, 17, 1503 (1947).

57. Л е в и н а Р. Я., М е з е и ц о в а Н. Н., А к н ш н н П. А. Вестннк МГУ, 6, 115 (1949).

58. Михайлов Б. М., Арбузов Ю. А. ДАН СССР, 3, 423 (1936).

59. Kirrman A. Bull. Soc. chim. France [4], 39, 988 (1926).

60. Prevost С. С. г., 187, 946 (1928).

61. П л а т э А. Ф., Т а р а с о в а Г. А. Изв. АН СССР, ОХН, 1941, 201.

62. Неппе A., W h а 1 е у A., S t е w е п s о п J. J. Am. Chem. Soc, 55, 4555 (1933).

63. Brooks В. Т., Humphrey J.J. Am. Chem. Soc., 40, 822 (1918).

64. Юрьев Ю. К. Практические работы по органической хнмни. Изд-во МГУ, 1961, стр. 294.

65. Whitmore F., Н о m е у е г A. J. Am. Chem. Soc, 55, 4555 (1933).

66. Л н б е р м а н А. Л., Казанский Б. А. ДАН СССР, 40, 402 (1943).

67. Л и б е р м а н А. Л., Казанский Б. А. Синтезы органических соединений, сб. 1. М., Изд-во АН СССР, 1950, стр. 58.

68. Юрьев Ю. К- Практические работы по органической хнмин. Изд-во МГУ, 1961, стр. 295.

69. Braun J., S с h е г m а с h е г W. Ber., 56, 543 (1923).

70. В i п a g h i R. Gazz., 52, 132 (1922).

71. С 1 a i s e n L. et al. J. prakt. Chem. [2], 105, 65 (1922).

72. Л e в н н a P. Я-, К а г а н Ю. Б. ЖОХ, 11, 523 (1941).

73. Левина Р. Я. и сотр. ЖОХ, 11, 411 (1941).

74. Л е в н н а Р. Я-, Ф а й н з н л ь б е р г А. А., Ш у ш е р и н а Н, П. ЖОХ, 18, 1755 (1955)

75. Левина Р. Я..Егорова С. А. ЖОХ, 16, 821 (1946).

76. Л е в н н а Р. Я-, Ш у ш е р н и а Н. П., В о л ч н н с к а я Н. И., Л у р ь е М. Ю. ЖОХ, 23, 400 (1953).

77. Левина Р. Я-, Ш а б а р о в Ю. С, Д а у к ш а с В. К., Т р е щ о в а Е. Г. ДАН СССР 113 1286 (1957).

78. Л ев н н а' Р. Я., Ш а б а р о в Ю. С, Д а у к ш а с В. К. Вестннк МГУ, 1, 187 (1958).

79. Левина Р. Я., Ш а б а р о в Ю. С, Д а у к ш а с В. К. ЖОХ, 28, 2049 (1958).

80. Левина Р. Я., Д а у к ш а с В. К. ЖОХ, 29, 3550 (1959).

81. Левина Р. Я-, С к в а р ч е н к о В. Р., Ушакова Т. М. ЖОХ, 26, 398 (1956).

82. Л е в и н а Р. Я., К а й к а р н с П. А., Б а у х И., Трещова Е. Г. ЖОХ, 29, 2236 (1959).

83. Л е в н и а Р. Я-, Д а у к ш а с В. К-, К о с т р о в В. А. ЖОХ, 29, 2601 (1959).

84. Левина Р. Я., Д а у к ш а с В. К. ЖОХ, 30, 1758 (1960).

85. Левина Р. Я., Д а у к ш а с В. К- ЖОХ, 30, 3207 (1960).

86. Л е в и н а Р. Я., К а й к а р и с П. А., С и м о ш н н А. В., Трещова Е. Г. ЖОХ, 28, 2309 (1958).

87. Левина Р. Я. Вестник МГУ, 10, 123 (1948).

88. Петров А. Д., Ч е л ь ц о в а М.А., Чернышов Е. А. Изв. АН СССР, ОХН, 1952 1087

8 9. Чельцова М.А., Чернышов Е. А., П е т р о в А. Д. Изв. АН СССР, ОХН, f 1955, 522.

90. В г a u п J. V., К a m р Е., К о р р J. Ber., 70, 1750 (1937).

91. П л а т э А. Ф., Ста н ко В. И. Изв. АН СССР, ОХН, 1958, 1427.

92. R u р е Н., 11 е г i ties A. Ann., 459, 171 (1927).

93. Т н щ е н к о Д., Ф о л и д о в В. ЖОХ, 22, 1591 (1952).

94. D а п е h у J. Р., К 1 1 1 i a n D. В., N i е w 1 а п d J. A. J. Am. Chem. Soc, 58, 616 (1936).

95. T с h ё о u f a k i. С. A., 29, 2513 (1935).

96. G r i g n a r d V., L a p а у r e L., T с h ё о u f a k i. С. г., 187, 517 (1928).

97. Малиновский M. С, Федосеев С. Д. Труды Горьковского пед. ин-та, 5, 43 (1940).

98. Wieland Н., К 1 о s s Н. Ann., 470, 201 (1929).

99. С a m р b е 1 1 К., Е b у L. J. Am. Chem. Soc, 62, 1798 (1940).

100. Hennion J., Banigan T. J.Am. Chem. Soc, 68, 1202 (1946).

101. Franzen V. Ber., 87, 1148 (1954).

102. Black H. K., Horn D. 11. S., W ccdon В. C. L. J. Chem. Soc, 1954, 1704.

103. Kharasch M. S., L a m b e r t F., Urry W. J. Org. chem., 10, 298 (1945).

104. Off E., Bassaller W. Ber., 76, 88 (1943).

105. Захар к ин Л. И. ДАН СССР, 105, 985 (1955).

106. Захаркин Л. И. Изв. АН СССР, ОХН, 1958, 846.

107. В i n a g h i R. Gazz., 52, 132 (1922).

108. О d d о В., Binaghi R. Gazz., 51, II, 330 1921).

109. Binaghi R. Gazz., 53, 879 (1923).

110. S w arts F. Bull. Soc. chim. France [4], 25, 145 (1919).

111. Bruckner C.Oster. chem. Ztg., 41, 383 (1938).

112. Binaghi R. Gazz., 57, 669 (1927).

113. В er t L. Bull. Soc. chim. France [4], 41, 1173 (1927).

114. Коршак В. В., К о з a p e н к о Т. Д. ДАН СССР, 76, 685 (1951).

115. К a m е о k a Hiromu, J. Chem. Soc. Japan. Pure chem. Soc, 81, 268 (1960).

116. Lespieau R., G a r r e a u. С. г., 171, 111 (1920).

117. Kirrmann А. С. г., 182, 1629 (1926).

118. В r a u n J. V., Kiihn M. Ber., 58, 2168 (1925).

119. В e r t L. С. г., 180, 1504 (1925).

120. Bert L., D о r i e г P. С. С. г., 191, 332 (1930).

121. Kirrmann A. Bull. Soc. chim. France [4], 47, 834 (1930).

122. Pour rat H. С. г., 228, 1031 (1949).

123. Jacob R., Kirrmann A. Bull. Soc. chim. France [5], 7, 586 (1940).

124. Fuson R. C, Ross W. E. J. Am. Chem. Soc, 55, 720 (1933).

125. E 1 1 i n g b о e E„ Fuson R. C. J. Am. Chem. Soc, 55, 2961 (1933). r26. R e у с h 1 e r A. Bull. Soc. chim. France, 35, 737 (1906).

127. Z i e g 1 e r K„ Richter K., S с h п e 1 1 B. Ann., 443, 177 (1925).

128. D u r a n d J. F., L a i W. H. С. г., 191, 1460 (1930).

129. P u m m e r W. J., Wall L. A. Science, 127, 643 (1958).

130. Левина P. Я., Скварченко В. P., Каган Ю. Б. ЖОХ, 19, 62 (1949),

131. Левина Р. Скварченко В. Р. Вестник МГУ, 6, 91 (1951).

132. Левина Р. Я., Скварченко В. Р., Т р е щ о в а Е. Г. ЖОХ, 19, (1949).

133. Левина Р. Я. ВестникМГУ, 10, 123 (1948).

134. Левина Р Я.,Скварченко В. Р., О к у и е в и ч А. С. ЖОХ, 23, 725 (1953).

135. Левина Р. Я., Т а н ц ы р е в а Т. И., Трещова Е. Т. ЖОХ, 23, 729 (1953).

136. Левина Р. Я. Вестник МГУ, 10, 138 (1948).

137. Левина Р. Я., Ш а б а р о в Ю. С,Скварченко В. Р. ЖОХ, 20, 294 (1950).

138. Левина Р. Я., Ш а б а р о в Ю. С. Ученые записки МГУ, 151, 115 (1951).

139. Левина Р. Я-, Шабаров Ю. С. ДАН СССР, 84, 509 (1952).

140. Левина Р. Я.,Шабаров Ю. С. ДАН СССР, 84, 709 (1952).

141. Левина Р. Я., Шабаров Ю. С., Скварченко В. Р. Вестник МГУ, 2,, 63 (1954).

142. Захарова А. И., И л ь и н а Г. Д. ЖОХ, 27, 3201 (1957).

143. Tarrant P., Warner D. A. J. Am. Chem. Soc, 76, 1624 (1954).

144. Кнунянц И. Л., Г е р м а н Л. С, Д я т к и н Б. Л. Изв. АН СССР, ОХН, 1960. 144а. Hepworth Н. J. Chem. Soc, 119, 1244 (1921).

145. Beringer F. M., В r i e r 1 e у A., Drexler M., G i n d 1 e r E. M., Lumpkin С. C. J. Am. Chem. Soc, 75, 2708 (1953).

146. Beringer F. M., D e h n J. W., Winicov M. J. Am. Chem. Soc, 82, 294& ' (1960).

147. Tiffeneau M. Bull. Soc chim. France [5], 12, 453 (1945).

148. Grignard V. С. г., 141, 44 (1905); Ann. chim. [8], 10, 23 (1907).

149. Grignard V. Ann. chim. [8], 10, 27 (1907).

150. С о п a n t J. В., Kirner W. R. J. Am. Chem. Soc., 46, 240 (1924).

151. С о о k J, W, Hewett C. L., Lawrence C. A. J. Chem. Soc, 1936, 71.

152. Vavon G., Mitchowitch V. Bull. Soc chim. France [4], 45, 965 (1929)..

153. G о d с h о t M., С a u q u i 1 G. С. г., 186, 375, 953 (1928).

154. В e d о s P. Bull. Soc. chim. France [4], 39, 674 (1926).

155. Tiffeneau M., W e i 1 1 P., Tchotibar В. С. г., 205, 144 (1937).

156. Cottle D, L., H о 1 1 у d а у W. С. J

страница 102
< К СПИСКУ КНИГ > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

Скачать книгу "Методы элементоорганической химии. Магний, бериллий, кальций, стронций, барий" (7.36Mb)


[каталог]  [статьи]  [доска объявлений]  [прайс-листы]  [форум]  [обратная связь]

 

 

Реклама
шатер для отдыха на природе
SuperMicro AOC-SLG3-2M2-O
кровать двойная с откидным механизмом олимп 21.52 дуб сонома 140x200
бинокуляры хейн
grundfos magna1 40-150 f 250

Рекомендуемые книги

Введение в химию окружающей среды.

Книга известных английских ученых раскрывает основные принципы химии окружающей среды и их действие в локальных и глобальных масштабах. Важный аспект книги заключается в раскрытии механизма действия природных геохимических процессов в разных масштабах времени и влияния на них человеческой деятельности. Показываются химический состав, происхождение и эволюция земной коры, океанов и атмосферы. Детально рассматриваются процессы выветривания и их влияние на химический состав осадочных образований, почв и поверхностных вод на континентах. Для студентов и преподавателей факультетов биологии, географии и химии университетов и преподавателей средних школ, а также для широкого круга читателей.

Химия и технология редких и рассеянных элементов.

Книга представляет собой учебное пособие по специальным курсам для студентов химико-технологических вузов. В первой части изложены основы химии и технологии лития, рубидия, цезия, бериллия, галлия, индия, таллия. Во второй части книги изложены основы химии и технологии скандия, натрия, лантана, лантаноидов, германия, титана, циркония, гафния. В третьей части книги изложены основы химии и технологии ванадия, ниобия, тантала, селена, теллура, молибдена, вольфрама, рения. Наибольшее внимание уделено свойствам соединений элементов, имеющих значение в технологии. В технологии каждого элемента описаны важнейшие области применения, характеристика рудного сырья и его обогащение, получение соединений из концентратов и отходов производства, современные методы разделения и очистки элементов. Пособие составлено по материалам, опубликованным из советской и зарубежной печати по 1972 год включительно.

 

 Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Copyright © 2001-2012
(03.12.2021)