химический каталог
Методы элементоорганической химии (литий, натрий, калий, рубидий, цезий). Книга вторая

Автор Т.В.Талалаева, К.А.Кочешков

tylenic Compounds in Organic Syntheses. London, Butter-worths Sci Publ 1955

74. Henne A. L., Greenlee K. W., J. Am. Chem. Soc, 67, 484 (1945).

75. Rutledge T. F., J. Org. Chem., 24, 840 (1959).

76. Rutledge T. F. Пат. США 2846491 (1958); РЖХим., 1961, 5Л52.

77. Blumenthal J. H. Пат. США 3028423 (1962); С. А., 57, 8442 (1962).

78. Normant J. F., Bull. Soc. chim. France, 1965, 859.

79. Кэмпбелл К., Кзипбелл Б., Сб. «Синтезы органических препаратов», т. 4. М., ИЛ, 1953, стр. 111.

80. Schulte К. Е., Reiss К. P., Ber., 87, 964 (1954).

81. Eisner В. В., Р a u 1 P. F. М., J. Chem. Soc, 1951, 893.

82. S 1 е t z i n g е г M., D a u s о n C. R., J. Org. Chem., 14, 849 (1949).

83. F u s a r i S. A., Greenlee K. W., Brown J. В., J. Am. Oil Chem. Soc, 28, 416 (1951).

84. Болыпухин А. И., Егоров А. Г., ЖОХ, 26, 1121 (1956).

85. Desgrandchamps G., Deluzarche A., Maillard A., Bull. Soc. chim. France, 1961, 264.

86. Koulkes M., M a r s z a k I., Compt. rend., 247, 785 (1958).

87. Jenny E. F., Meier K. D., Angew. Chem., 71, 245 (1959).

88. Kriz J., В e.n e & M. J., Peska J., Collect. Czechosl. Chem. Communs., 32, 398 (1967); РЖХим., 1967, 17Ж349.

89. В r i e d E. A., H e n n i о n G. F., J. Am. Chem. Soc, 60, 1717 (1938).

90. Raphael R. A., S о n d h e i m e г F., J. Chem. Soc., 1950, 115.

91. В r i e d E. A., Hennion G. F., J. Am. Chem. Soc, 59, 1310 (1937).

92. Jacobson R. A., Carothers W. H., J. Am. Chem. Soc, 55, 1622 (1933). 92a. Ф p e й д л и н а P. X., К о с т Т. А., Изв. АН СССР, серия хим., 1963, 1583.

93. D е а г R. Е. A., Pattison F. L. М., J. Am. Chem. Soc, 85, 622 (1963).

94. P a t i s s о n F. L. M., Dear R. E. A., Canad. J. Chem., 41, 2600 (1963).

95. Lespieau R., Journaud A., Compt. rend., 188, 1410 (1929).

96. Newman M. S., Wotiz J. H., J. Am. Chem. Soc, 71, 1294 (1948).

97. S с h u 1 t e К. E., Goes M., Arch, Pharm., 1957, 118.

98. С г о m b i e L., J acklin A. G., Chem. a. Ind., 1955, 1186.

99. Crombie L., J acklin A. G., I. Chem. Soc, 1957, 1622.

100. S о n d h e i m e г F., J. Am. Chem. Soc, 74, 4040 (1952).

101. Parker W., Raphael R. A., W i 1 k i n s о n D. J., J. Chem. Soc, 1959, 2433.

102. E glint on G., Galbraith A. R., J. Chem. Soc, 1959, 889.

103. Schlubach H. H., Wolf V., Ann., 568, 141 (1950).

104. Cram D. J., A 1 1 i n g e r N. L., J. Am. Chem. Soc, 78, 2518 (1956).

105. Marszak I., Guermont J. P., Bull. Soc chim. France, 1956, 464.

106. Marszak I., Guermont J. P., Epsztein R., Bull, Soc chim. France, 1960, 1807.

107. Hubert A. J., Dale J., Chem. a. Ind., 1961, 249.

108. Dale J., Hubert A. J., King G. S. D., J. Chem. Soc, 1963, 73.

109. Hubert A. J., Dale J., J. Chem. Soc, 1963, 86.

110. Плешаков M. Г., Васильев A. E., Сарычева И. К., Преображенский Н. А., ЖОХ, 31, 1545 (1961).

111. Conia J. М., Bull. Soc. chim. France, 1955, 1449.

112. Lespieau R.,Journaud A., Bull. Soc. chim. France, [5], 49, 423 (1931),

113. S о n d h e im e r F., J. Chem. Soc, 1950, 887.

114. Crombie L., J. Chem. Soc, 1952, 2997.

115. Black H. K., Wee don В. C. L., J. Chem. Soc, 1953, 1785.

116. Gensler W. J., M a h a d e v a n A. P., J. Org. Chem., 21, 180 (1956).

117. Her ber tz F., Ber., 85, 475 (1952).

118. Lespieau R., Bull. Soc chim. France, 49, 528 (1921).

119. A n d о Т., Tokura N.. Bull. Chem. Soc. Japan, 31, 351 (1958); РЖХим., 1960, 13341.

120. Sletzinger M., Dawson C. R., J. Org. Chem., 14, 849 (1949).

121. McCusker P. А., К г о e g e r J. W., J. Am. Chem. Soc, 59, 213 (1937).

122. Wasserman D., Dawson C. R., J. Org. Chem., 8, 73 (1943).

123. Epsztein R,, Bull. Soc. chim. France, 1956, 158.

124. Fray D. J.,Morgan E, D., Robinson R., Tetrahedron Letters, № 13, 34 (1960).

125. McCusker P. A., Kroeger J. W., J. Am. Chem. Soc, 59, 215 (1937),

126. Duchon d'Engenieres M., Miocque M., Gautier J. A., Bull. Soc. chim. France, 1964 , 2480.

127. Campbell K. N., Fatora F. C, Campbell B. K.,J. Org. Chem., 17. 1141 (1952).

128. В i e 1 J. H., DiPierro F., J. Am. Chem. Soc, 80, 4609 (1958).

128a. Dumont J. L., ChodkiewiczW., Cadiot P., Bull. Soc chim. France, 1967, 588.

129. Epsztein R., Holand S., Compt. rend., 246, 1060 (1958).

130. Neunhoeffer O., Georgi V., Ber., 92, 791 (1959).

131. Vaitiekunas A„ К or d F. F., J. Am. Chem. Soc, 75, 1764 (1953).

132. Hennion G. F., Nieuwland J. A., J.Am. Chem. Soc, 56, 2930 (1934).

133. S с a r d i g 1 i a F„ Roberts J. D., Tetrahedron, 3, 197 (1958).

134. Кочетков H. К., ЖОХ, 23, 760 (1953).

135. Кнунянц И. Л., П e p в о в а Е. Я., Изв. АН СССР, серия хим., 1967, 71.

136. England D. С, М е 1 Ь у L. R., Dietrich М. A., L i n d s е у R. V., jr., J. Am. Chem. Soc, 82, 5116 (1960).

137. Alder K., Ache H. I., Ber., 95, 503 (1962).

138. Riemschneider R., Grabitz E. В., Monatsh. Chem., 89, 748 (1958).

139. Liittringhaus A., Kullick W., Angew. Chem., 70, 438 (1958).

140. Prinzbach H., Angew. Chem., 73, 169 (1961).

141. Stille J. K., Plummer L., J. Org. Chem., 26, 4026 (1961).

142. Riemssciineider R., Kruger M., Monatsh. Chem., 90, 573 (1959).

143. Peters D., J. Chem. Soc, 1959, 1757.

144. W e i s s g e r b e r R., Ber., 44, 1437 (1911).

145. Ко el sch C. F., J. Am. Chem. Soc, 56, 1605 (1934).

146. P a r h a m E., R-e i f f H. E., J. Am. Chem. Soc, 77, 1177 (1955).

147. Greenhow E. J., White E. N., McNeil D., J. Chem. Soc, 1951, 2848.

148. Sch erf G. W. H., Brown R. K., Canad. J. Chem., 38, 697 (1960).

149. Sch erf G. W. H., Brown R. K., Canad. J. Chem., 39, 799 (1961).

150. Mathias A., Warhurst E., Trans. Faraday Soc, 56, 348 (i960).

151. Greenhow E. J., M с N e i 1 D., J. Chem. Soc, 1956, 3204.

152. Greenhow E. J., McNeil D., White E. N.. J. Chem. Soc., 1952, 986.

153. Gautier J. A., Miocque M., Moskowitz H., Bull. Soc. chim. France, 1965, 1735.

154. Kirrmann A., Bull. Soc. chim. France, 1926, 698.

155. Murphy W. S., Hauser C. R., J. Org. Chem., 31, 85 (1966).

156. Brown H. С, M u r p h e у W. A., J. Am. Chem. Soc, 73, 3308 (1951).

157. Hardegger E., N ikies E., Helv. Chim. Acta, 39, 505 (1956).

158. Grzeskowiak R., Jeffery G. H.( Watlrng A., J. Chem. Soc, (C) 1967, 327.

159. Paul R., Tchelitcheff S., Compt. rend., 235, 1226 (1952).

160. Paul R., Tchelitcheff S., Compt. rend., 232, 2230 (1951).

161. Paul R., Tchelitcheff S., Compt. rend., 230, 1473 (1950).

162. Jones E. R. H., J. Chem. Soc, 1950, 757.

163. R e e s о r J. W. В., Sm i t h J. G., W r i g h t G. F., J. Org. Chem., 19, 940 (1954).

164. Muller E., R 6 s с h e i s e n G., Ber., 91, 1106 (1958).

165. Muller E., Roscheisen G., Ber., 90, 543 (1957).

166. С on ant J. В., Bigelow N. M., J. Am. Chem, Soc, 50, 2041 (1928).

167. S с h 1 e с h t e r H., Link W. J,, Tiers V. D., J. Am. Chem. Soc, 85, 1601 (1963).

168. Wittig G., Angew. Chem., 69, 245 (1957).

169. Ehrhart G., Ber., 96, 2042 (1963).

170. Ehrhart G., Ber., 97, 74 (1964).

171. Ehrhart G., Ber., 97, 1994 (1964).

172. Ziegler К., Schnell В., Ann., 437, 227 (1924).

173. S t a m р f 1 i J. G., Marvel C. S., J. Am. Chem, Soc, 53, 4057 (1931)

174. M u n г о H. E., Marvel C. S., J. Am. Chem. Soc, 54, 4445 (1932).

175. Harmon J., Marvel C. S., J. Am. Chem. Soc, 55, 1716 (1933).

176. Ehrhart G., Angew. Chem., 75, 855 (1963).

177. Heisig G. В., J. Am. Chem. Soc, 53, 3245 (1931).

178. Heisig G. В., D a v i e s H. M., J. Am. Chem. Soc, 57, 339 (1935).

179. Tc ha о Yin Lai,. Bull. Soc chim. France, [4], 53, 687 (1933).

180. J acobson R. A,, Carothers W. H., I. Am. Chem. Soc, 55, 1622 (1933).

181. Steingross W., Zeel W., J. Organometal. Chem., 6, 464 (1966).

182. Nieuwland J. A., V о g t R. В., The Chemistry of Acetylene. N.Y.. Reinhold Publishing Company, 1945.

183. Rutledge T. F., J. Org. Chem., 22, 649 (1957).

184. Lindsay K. L., Perilstein W. L., Z achry J. В., Adv. Chem., Series, 23, 69 (1959).

185. Johnson J. R., Schwartz A. M., Jacobs T. L., J. Am. Chem. Soc, 60, 1882 (1938).

186. Truce W. E„ Hoerger F. D., J. Am. Chem. Soc, 77, 2496 (1955).

187. Gilman H., Young R. V., J. Am. Chem. Soc, 57, 1121 (1935).

188. Wright G. F., J. Am. Chem. Soc, 61, 2106 (1939).

189. Wooster С. В., Ryan J. F., J. Am. Chem. Soc, 56, 1133 (1934).

190. Brook A. G., Cohen H. L., Wright G. F., J. Org. Chem., 18, 447 (1953).

191. Tuot M., Bull. Soc chim. France, 1948, 291.

192. Legoff E., Ulrich S. E., Denny D. В., J. Am. Chem. Soc, 80, 622 (1958).

193. Schorlemmer C, Ann., 161, 277 (1872).

194. Lachovicz В., Ann., 220, 179 (1883).

195. Zander A., Ann., 214, 138 (1882).

196. Piccard J., Brewster R., J. Am. Chem. Soc, 43, 2626 (1921).

197. Hiickel W.,Kraemer A., Thiele F., J. prakt. Chem., 142, 207 (1935).

198. Lewis H. F., Hendricks R„ J о h e G. R., J. Am. Chem. Soc, 50, 1993 (1928).

199. Петров А. Д., Щупина 3. К., О л ь д с к о п Ю. А., ЖОХ, 14, 498 (1944).

200. Петров А. Д., Каплан Е. П., ЖОХ, 12, 99 (1942).

201. Schlubach Н. Н., Goes Е. С, Вес, 55, 2889 (1922).

202. Vogel A. J., J. Chem. Soc, 1946, 133.

203. Петров А. Д., Синтез и изомерные превращения алифатических углеводородов. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1947, стр. 199.

204. Усов Ю. Н., С к в о р ц о в а Е. В., ШОХ, 27, 596 (1957).

205. Braun J., Kurtz P., Ber., 70, 1224 (1937).

206. Hell С, H a g e 1 e C, Ber., 22, 502 (1889).

207. Bachmann W. E., Clarke H. Т., J. Am. Chem. Soc, 49, 2089 (1927).

208. Wiirtz A., Compt. rend., 68, 844 (1869).

209. A г о n h e i m В., Ann., 171, 219 (1874).

210. Riiber C. N.. Ber., 44, 2391 (1911).

211. Левина P. Я., Синтез и контактные превращения непредельных углеводородов. М., Изд. МГУ, 1948, стр. 205.

212. W а 1 1 i s Е. S, Adams F. Н., J. Am. Chem. Soc, 55, 3838 (1933).

213. La

страница 151
< К СПИСКУ КНИГ > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

Скачать книгу "Методы элементоорганической химии (литий, натрий, калий, рубидий, цезий). Книга вторая" (9.33Mb)


[каталог]  [статьи]  [доска объявлений]  [прайс-листы]  [форум]  [обратная связь]

 

 

Реклама
сканер Canon DR F120
APC RBC55
табурет высокий недорого купить
баннеры вывески наружная реклама москва 0,43315173
ул люблинская 18а ювелирный технопарк сапфир

Рекомендуемые книги

Введение в химию окружающей среды.

Книга известных английских ученых раскрывает основные принципы химии окружающей среды и их действие в локальных и глобальных масштабах. Важный аспект книги заключается в раскрытии механизма действия природных геохимических процессов в разных масштабах времени и влияния на них человеческой деятельности. Показываются химический состав, происхождение и эволюция земной коры, океанов и атмосферы. Детально рассматриваются процессы выветривания и их влияние на химический состав осадочных образований, почв и поверхностных вод на континентах. Для студентов и преподавателей факультетов биологии, географии и химии университетов и преподавателей средних школ, а также для широкого круга читателей.

Химия и технология редких и рассеянных элементов.

Книга представляет собой учебное пособие по специальным курсам для студентов химико-технологических вузов. В первой части изложены основы химии и технологии лития, рубидия, цезия, бериллия, галлия, индия, таллия. Во второй части книги изложены основы химии и технологии скандия, натрия, лантана, лантаноидов, германия, титана, циркония, гафния. В третьей части книги изложены основы химии и технологии ванадия, ниобия, тантала, селена, теллура, молибдена, вольфрама, рения. Наибольшее внимание уделено свойствам соединений элементов, имеющих значение в технологии. В технологии каждого элемента описаны важнейшие области применения, характеристика рудного сырья и его обогащение, получение соединений из концентратов и отходов производства, современные методы разделения и очистки элементов. Пособие составлено по материалам, опубликованным из советской и зарубежной печати по 1972 год включительно.

 

 Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Copyright © 2001-2012
(26.10.2021)